Posted in Technika

Nové lepidlo odvozené od přilnavých mušlí

Výroba lepidla se nyní váže na dřevo, což není ekologické. Myšlenka nové alternativy vzešla od mořských měkkýšů, kteří jsou připoutáni svým slizem velmi silně ke skále. Jejich lepidlo je odolné vůči vodě a zároveň silné.
 
Silná lepivost muÅ¡lí je zapříčinÄ›na v tom, že jejich sliz obsahuje speciální vlákna, která se nazývají byssus. Tato drobná chapadélka, která mohou dosáhnout více než dva centimetry na délku, jsou vystavÄ›na ze struktury bílkovin s vysokým obsahem látek nazývaných fenolické hydroxylové skupiny.
 slepování parket
Nejprve vÄ›dci chtÄ›li lepidlo extrahovat přímo z muÅ¡lí, ale nedokázali pÅ™ijít na způsob, jak docílit toho, aby muÅ¡le produkovaly o mnoho více lepidla, než je pro nÄ› pÅ™irozené. Biochemici se vÅ¡ak shodli na tom, že bílkovina je zase jen bílkovina, aÅ¥ už je obsažená v Äemkoli. Proto výzkumná skupina dokázala napodobit tento unikátní protein.
 
Do sojové mouky přidala fenolické hydroxylové skupiny, které mušle obsahují, a experiment se vydařil. Sojová mouka byla zvolena právě proto, že obsahuje vysoké procento bílkovin, je to obnovitelný zdroj a poměrně ekonomicky nenáročný.
 barvy v lepidlu
Klasické lepidlo se vyrábí na bázi močovino-formaldehydového dÅ™eva a je podmínÄ›no pÅ™idáním ropy. KromÄ› toho, že obÄ› dvÄ› komponenty nejsou ekologické, jsou i zdravotnÄ› závadné.  
 
Pokud se toto lepidlo vyvaří, dosáhne se neobvykle velké pevnosti, což může najít využití při výrobě překližek, laminátových desek, nebo obyčejné dřevotřísky. Vyvářka lepidla je však proces, který trvá i několik hodin.
 
Sliz tÄ›chto muÅ¡lí se dá též rozvláknit a vysuÅ¡it, získá se vlákno, které sahá až do historie. VÄ›dci se domnívají, že ono slavné zlaté rouno z příbÄ›hu Jasona a Argonautů bylo taktéž tkané z byssusu.
 
Nejlepším zdrojem na lepidlo jsou zatím moÅ™ské slávky. Ty totiž mají nejvíce odolný a silný sliz a produkují ho ze vÅ¡ech muÅ¡lí nejvíce. Proto se struktura jejich slizu stala pÅ™edmÄ›tem zkoumání a jasnou pÅ™edlohou pro alternativní výrobu lepidla. 

Posted in Www

Webináře vs. videonávody

KromÄ› on-line kurzů, které zpravidla obsahují videa, hry, databáze pojmů a příkladů, patří k jednodušším formám vzdÄ›lávání webináře a videonávody. Různé videonávody nabízí portál Youtube. Pokud hledáte, jak nÄ›co vytvoÅ™it a umíte dobÅ™e anglicky, stačí se jen zeptat: „How to…?“ když vás jen zajímá, jak co funguje, ptejte se: „How does… work?“

školení webinářem
Vzdělání je drahé

Videonávody vÅ¡ak nebývají zadarmo. PÅ™ipravte se, že za nÄ› budete muset zaplatit sto i tisíc korun. Na vzdÄ›lávacích portálech najdete celou sbírku placených videonávodů. Můžete se v nich naučit:
·         „Jak pracovat s vybranými aplikacemi?“
·         „Jak správnÄ› prezentovat?“
·         „Jak dobÅ™e cvičit?“
·         „Jak se pÅ™ipravit na pracovní pohovor?“
·         „Jak vyrobit?“
sledování videa na mobilu
Podobné je to s webináři. Ty vedou v reálném čase, on-line lektoÅ™i. Tato forma sebevzdÄ›lávání má velkou výhodu, že můžete klást pÅ™ednášejícímu dotazy a ihned si tak ujasnit vÅ¡e, čemu nerozumíte. Je potÅ™eba se na nÄ› vybavit webkamerou s mikrofonem a mít na kurz vyhrazený čas a tichý kout.

Jak poznat kvalitu?
Na to se velmi těžko hledá odpověď. Nejlepší je, když si vybíráte kurz na vzdělávacím serveru, kde se objevují takové kurzy pravidelně. Uživatelé před vámi je tak již mohli ohodnotit a ve svých recenzích sdíleli svou zkušenost.
Při vybírání kurzu můžete nejprve zkusit kontaktovat toho, kdo kurz nabízí nebo garantuje. Měli byste dopředu znát délku a stručný obsah kurzu. Ze samotné komunikace již můžete sami poznat a zhodnotit, zda se vám zdá poskytovatel důvěryhodný a zda za jeho práci chcete platit.
natáčení webináře
Z webinářů rozhodnÄ› nemusíte mít strach. NÄ›které z nabízených kurzů vás pÅ™ipraví i na zkouÅ¡ky, které potÅ™ebujete v zamÄ›stnání. TÅ™eba Å¡kolení o bezpečnosti práce a požární ochrany lze absolvovat on‑line. Tvorba webinářů patří v nÄ›kterých firmách k základním prostÅ™edkům vzdÄ›lávání zamÄ›stnanců a mnohdy je efektivnÄ›jší než klasická Å¡kolení. Po absolvování webináře můžete absolvovat i okamžitý on-line test a zjistit tak rozsah získaných znalostí.

Posted in Www

Videa na webu- jaké jsou jejich výhody

Video blogging je v současné dobÄ› velice populární způsob komunikace s klienty, uživateli a fanouÅ¡ky na internetu. Video blogging totiž v sobÄ› nabízí nesporné výhody, a to, že je vždy mnohem lepší naslouchat, než číst. Věřte tomu, že to, co chcete sdÄ›lit, si poslechne daleko více návÅ¡tÄ›vníků vaÅ¡ich internetových stránek, než by si bývalo pÅ™ečetlo. Proto je tak moc důležité vkládat videa na svůj web a začít tvoÅ™it vlastní video blog. Protože stejnÄ› tak, jako můžete na své webové stránce publikovat ohromné množství textů, můžete dávat na váš web nÄ›která videa. Je to v podstatÄ› to stejné jako publikování textů, avÅ¡ak namísto pracného psaní textů mluvíte a vytváříte videa.

film

Výhody video bloggingu

Video blogging má veliké množství výhod.
§  Jednou z nich je to, že návÅ¡tÄ›vníci webových stránek neradi čtou a vaÅ¡e videa si tak spíše získají jejich pozornost.
§  NávÅ¡tÄ›vníci webů tráví dvakrát tolik času prohlížením videí, než čtením obsáhlých textů a článků.
§  Mimoto je takto na videích možné například propagovat produkty, které z nÄ›jakého důvodu nelze pÅ™edvádÄ›t na osobních setkáních s vaÅ¡imi zákazníky a veletrzích.
§  Video bloggingem také dáváte svým návÅ¡tÄ›vníkům jeÅ¡tÄ› více najevo, že jste lidská bytost. Lidé radÄ›ji jednají s dalšími lidmi, než s počítači.
§  Další nespornou výhodou videí na vaÅ¡em webu je to, že YouTube je druhým nejvÄ›tším vyhledávačem na svÄ›tÄ›. Pokud tedy budete dávat vaÅ¡e vlastní videa na webovou stránku a budete je nahrávat pÅ™es YouTube, budete mít daleko vÄ›tší Å¡anci, že vás objeví noví návÅ¡tÄ›vníci, případnÄ› i zákazníci.

video

O čem mohou být vaše videa

Obsah videí je tou nejdůležitější částí každé webové stránky. Když budete připravovat vaše video, zamyslete se nad tím:
·         Co v nÄ›m bude jako nejdůležitÄ›jší, a zda to bude pro návÅ¡tÄ›vníky webu zajímavé. 
·         Zda to koresponduje s hlavními tématy vaÅ¡eho webu.

Posted in Vzdělání

Prázdninové vzdělávací kurzy

Pod pojmem kurz si jistÄ› pÅ™edstavíme nÄ›co nesnesitelného v podobÄ› Å¡koly. Není tomu tak. V současné dobÄ› můžete najít spoustu zajímavých prázdninových vzdÄ›lávacích kurzů z různých oblastí. Výhodou je to, že spojíme příjemné s užitečným. NepÅ™edstavujte si pod tím pouze lavice, knihy, učitele a šílenou nudu. Co takhle se na to podívat z té druhé a příjemnÄ›jší stránky? Co takhle si pod tím pÅ™edstavit přírodu, zážitky, dobrodružství, nové přátele, zábavu, a pÅ™edevším nové vÄ›domosti navíc, které se nám v Å¾ivotÄ› určitÄ› neztratí.

sova
 
Můžete si vybrat z velkého množství kurzů. Najdeme kurzy pro rodiče s dÄ›tmi, díky kterým s nimi můžete strávit čas troÅ¡ku jinak než v běžném životÄ›, poznat je i z té jiné stránky a intenzivnÄ› pracovat na VaÅ¡em vztahu. Dále kurzy pouze pro dÄ›ti, pro stÅ™edoÅ¡koláky i pouze pro dospÄ›lé. Dnes již nemusíte absolvovat pouze tradiční jazykové kurzy, které jsou jistÄ› velkým přínosem, protože Vás tam za týden naučí kolikrát mnohem více, než za celý rok ve Å¡kole. Můžete si vybrat jazykový pobyt u moÅ™e, takže spojíte krásnou dovolenou, pÅ™i které si procvičíte to, co je v dneÅ¡ní dobÄ› tak důležité pro VaÅ¡i budoucí nebo současnou práci.

hrát

Co je vÅ¡ak velice zajímavé, najdeme také kurzy zabývající se ochranou přírody, kurzy, kde Vám pomohou najít sama sebe, naučit se sebepoznání, naučit se odvaze, zdolávat různé výzvy, naučit se zapadnout do kolektivu a mnoho dalšího. Tyto kurzy jsou zaměřené spíše na rozvoj vlastní osobnosti, takže nečekejte vzdÄ›lávání jako takové. Zde se totiž budete muset naučit pracovat sami se sebou, což může být nÄ›kdy mnohem náročnÄ›jší a složitÄ›jší, než pÅ™elouskat deset stránek v seÅ¡itÄ›. Jestli se vÅ¡ak zajímáte o počítače, rybaÅ™ení, zahradnictví, malování, dÄ›jiny, nebo tÅ™eba zdravý životní styl, tak se nebojte, protože i tÄ›chto typů prázdninových kurzů je v nabídce velké množství.

křeslo
 
Pokud tedy jeÅ¡tÄ› nemáte plány na prázdniny, určitÄ› zvažte i tuto možnost. JistÄ› budete velice mile pÅ™ekvapení. Každý si najde to své, co jej zajímá. Důležité je uvÄ›domit si, že nejde pouze o znalosti, v mnoha případech se můžete naučit novým dovednostem a hlavnÄ› získat nové zkuÅ¡enosti, které jsou pro život velice cenné. 

Posted in Produkty

Přírodní lékárna

V poslední dobÄ› lidé opÄ›t naÅ¡li cestu k bylinným čajům. Stávají se natolik populárními, že vznikají i obchody, které se zabývají jen tímto sortimentem. Není se čemu divit. NaÅ¡e uspÄ›chaná doba na nás klade tolik, že potÅ™ebujeme podporu přírody. PÅ™esto, že zdravotnictví jde neustále kupÅ™edu, objevují se nové a nové neduhy, které je možné pomocí bylinek zmírnit. Jedním z takových nepříjemných projevů civilizace je stres a s ním spojené
–         poruchy spánku
–         zažívací potíže
–         různé bolesti, které jsou psychosomatického rázu.
příprava čaje
A v tom nám mohou právÄ› pomoci bylinky. Pro výrobu čajů se používají různé části bylinek.
§  KoÅ™en – pampeliÅ¡ka, andÄ›lika, čekanka.
§  NaÅ¥ – bazalka, dobromysl, Å™ebříček.
§  KvÄ›t – mateřídouÅ¡ka, sedmikráska, podbÄ›l.
§  Plod – brusinka, borůvka, šípek.
§  Semena – fenykl, kmín, anýz.
§  Kůra stromů – dub, lékoÅ™ice, vrba.
§  Listy stromů – bříza, oÅ™ešák.

Bylinkami ke klidnému spánku

Bylinné čaje mohou být jedno druhové nebo více druhové. U více druhových čajů (čajových smÄ›sí) se jedná o čaj, který obsahuje více jednotlivých bylin. Na obalu si sice můžete pÅ™ečíst složení, ale málokdy tam najdete pomÄ›ry jednotlivých bylinek. Je to z prostého důvodu – na správném pomÄ›ru závisí účinnost jednotlivých čajů. Tudíž dva stejné čaje od stejného výrobce mohou mít zcela jiné účinky na náš organismus a také jinou chuÅ¥. Výrobci se zaměřují na čaje, které se mají užívat po nÄ›jakém zdravotním problému.
–         PÅ™i výrobÄ› čajů se tedy použije jedna hlavní bylina, ke které se pÅ™idávají pomocné, které mají účinek posílit.
balený čaj

NÄ›které bylinky se do čajů pÅ™idávají pro lepší vůni a příjemnÄ›jší chuÅ¥. Bylinné čaje lze dnes pořídit téměř na každý neduh. NejvÄ›tší oblibÄ› se těší ty, které napomáhají od nervového napÄ›tí, bolestí hlavy, nespavosti. Pokud trpíte nÄ›jakou vážnÄ›jší chorobou, určitÄ› byste používání bylinných čajů mÄ›li prokonzultovat s odborníkem.

Posted in Domov

Buďte kreativní i doma!

AÅ¥ už je vaším koníčkem cokoli, mÄ›li byste mít doma místo, kde se mu budete vÄ›novat. AÅ¥ už je vaším koníčkem hledání tajemných míst v přírodÄ› nebo vyšívání, na vÅ¡echno potÅ™ebujete místo. Když hledáte zajímavá místa, musíte si vyhledat informace o místÄ›, o cestÄ›, vytvoÅ™it si trasu, plán cesty a tak dále. A už to musíte Å™eÅ¡it doma a tedy i na to potÅ™ebujete místo. NÄ›které koníčky, které můžete dÄ›lat doma a pomůžou vám i s vybavením domova, jsme sepsali zde:
 Å¡icí potÅ™eby

Šití

Naučte se šít. Ať už budete potřebovat ušít nový závěs, potah na polštář či ubrus dle vašeho gusta, můžete to zvládnout sami a opravdu dle vašich představ. O trendech přešívání starého oblečení na nové ani nemluvě.
 

Výroba doplňků do domácnosti

Na internetu naleznete nezměrné množství návodů, jak vyrobit různé drobné doplňky do domácnosti. Můžete vyrábět šperkovnice, dětské kuchyňky, organizéry, rámy na obrazy. Opět se fantazii meze nekladou.
 spisovatelka u stroje

Psaní

Pořiďte si psací stůl a začněte psát. Kromě toho, že nakonec můžete být slavným autorem, si hlavně krásně vyčistíte hlavu. Můžete psát dopisy lidem, kterým chcete něco říct, ale bojíte se nebo jim prostě už nic říct nemůžete. Můžete psát povídky. Můžete psát deník. Vše je povoleno.
 
AÅ¥ už se doma rozhodnete pro jakýkoli koníček, vždy myslete na volbu správného místa a správného vybavení. Můžete potÅ™ebovat psací stůl, ale nÄ›kdo také potÅ™ebuje pracovní stůl jako takový. PoÅ™iďte si určitÄ› boxy na potÅ™ebné pomůcky, aÅ¥ už to budou látky, lepidla, papíry či jiné potÅ™eby k vyrábÄ›ní, Å¡ití nebo psaní.
Nikdy ovÅ¡em nezapomínejte na to, že vÅ¡e musí ladit s celkovým konceptem vaÅ¡eho interiéru a nikdy, ale opravdu nikdy, by na vaÅ¡em pracovním stole nemÄ›l být nepořádek. Nikoli pro to, jak to vypadá, ale pro to, aby se ve vaÅ¡em domÄ› nešířily negativní energie.
 
A jaký koníček máte vy a kde ho provozujete? Máte také své místo? Možná jsme vás právÄ› inspirovali k vytvoÅ™ení takového prostoru!

Posted in Domov

Několik tipů pro útulný domov!

Co jednoduchého lze učinit pro to, aby váš domov působil útulnÄ›? V první Å™adÄ›, jako nultý bod, je uklizeno. To samozÅ™ejmÄ› musí být základem každého útulného domova. Pokud máte uklizeno, stačí už jen nÄ›kolik málo kroků, které vám z bytu udÄ›lají útulné a příjemné místo.
čajovky v krabičce
1.Svíčky
ÚplnÄ› nejjednodušší, co můžete udÄ›lat, je rozložení čajových svíček po bytÄ›. SamozÅ™ejmÄ› můžete využít i jiné vÄ›tší svíčky či velké soudky. Fantazii se samozÅ™ejmÄ› meze nekladou. Svíčky prostor vizuálnÄ› zjemní a zahÅ™ejí. V této dobÄ› se dají pořídit svíčky, které vypadají krásnÄ› samy o sobÄ›, ale můžete je také samozÅ™ejmÄ› umístit do krásný svícnů, které zase váš domov budou zdobit a zpříjemňovat atmosféru. Pozor vÅ¡ak na umístÄ›ní svíček! Dbejte vždy na bezpečnost!
polštáře u okna
2.Polštářky
Pokud máte gauč, určitÄ› na polÅ¡tářky nezapomínejte. Na gauči jich totiž doslova nikdy není tolik, aby jich nemohlo být jeÅ¡tÄ› víc. Můžete je oblékat do různých povlaků, které zakoupíte či uÅ¡ijete, ale v poslední dobÄ› je také moderní je doslova oblékat do svetrů, které už nenosíte.

3.Dřevo
Pokud se váš dům zdá být stále studený, určitě využijte dřevo a jeho teplé působení. Kromě toho, že bytu či domu dodáte teplý nádech, ještě přinesete do domácnosti kus přírody. Pokud si budete pořizovat nové kousky, jako třeba malé stolky, knihovny či police, určitě sáhněte po dřevě tmavého odstínu. Působí totiž sofistikovaně a romanticky.
venkovský interiér
4.Obrazy
Pokud byste se poradili s nÄ›kým, kdo se vÄ›nuje interiéru a jeho designu, určitÄ› vám doporučí kombinaci různých textur na stÄ›nách. Pokud jeho rady využijete, vznikne tak osobitý prostor, ve kterém bude dobÅ™e čitelné, kdo bydlí doma. Zajímavým doplňkem obrazů mohou být také hodiny. Pokud mezi obrazy s rámy vetknete i hodiny tÅ™eba bez rámů, krásnÄ› tím rozbijete mdlý dojem zdi a jeÅ¡tÄ› budete mít možnost sledovat čas jinak, než na mobilním telefonu.

Posted in Domov

Jak pÅ™ežít léto v bytÄ›?

UrčitÄ› to znáte velmi dobÅ™e. V zimÄ› máte v bytÄ› krásnÄ›, protože si pÅ™itopíte tak, jak potÅ™ebujete či si vyvÄ›tráte také podle potÅ™eb. Ale co dÄ›lat v létÄ›, když vám slunce smaží do bytu a vy nemáte kam utéct? Máme pro vás nÄ›kolik typů, pokud tedy musíte trávit den doma.
žena u okna
1.Přivstaňte si a vyvětrejte
Pokud si v létÄ› pÅ™ivstanete a necháte se vytáhnout kolem páté hodiny ranní z postele, určitÄ› udÄ›láte nejen velký kus práce, ale budete také nabytí na celý den. SamozÅ™ejmÄ› okamžitÄ› začnÄ›te vÄ›trat svůj byt tak, abyste do tÄ›ch půl osmé, kdy se začíná ohřívat vzduch mÄ›li byt krásnÄ› vyvÄ›traný a ochlazený. Každý máme okna jinam, ale podle toho, kdy se začíná vzduch ohřívat, zavírejte okna do bytu a nechte je zavÅ™ené. Nejhorší je, když si kolem desáté myslíte, že to, co jste udÄ›lali nepomáhá a otevÅ™ete okna v domnÄ›ní, že si pomůžete. To může udÄ›lat opravdu jen nezkuÅ¡ený človÄ›k a nebo ten, co si nedá poradit! Takže pozor na vÄ›trání!

2.Zatáhněte závěsy a žaluzie
OkamžitÄ› po tom, co vyleze sluníčko a zamíří do vaÅ¡ich oken, zatahujte závÄ›sy a žaluzie. Zabráníte tak zbytečnému efektu lupy, tedy ohřívání vaÅ¡eho bytu z venku příchozím sluníčkem.
pečivo ke snídani
3.Nevařte
Pokud už opravdu musíte být doma, snažte se nevaÅ™it nijak složitá jídla. V momentÄ›, kdy ve jakž takž vyvÄ›traném a v uvozovkách zabednÄ›ném bytÄ› začnete vaÅ™it a péct, je po vÅ¡em. Tedy zvolte jednoduché jídlo, ideálnÄ› studené, jako jsou zeleninové saláty a obložené talíře. Teplá jídla si pÅ™ipravte buď ráno, když jeÅ¡tÄ› vÄ›tráte a nebo večer, když už zase teplota vzduchu venku klesá a můžete vÄ›trat.

4.Větrák je fajn
Pokud se vám to zdá vtipné, věřte, že není. Doby, kdy nebyla dostupná klimatizace jsou pryč a tak spousta z nás, i když klimatizaci nemá, nemyslí na to, že vÄ›trák může pomoci. Ale může! Když ho postavíte správnÄ› v místnosti a celý den po tom, co udÄ›láte uvedené kroky, budete točit vzduchem, uvidíte, že budete mít v bytÄ› snesitelnÄ› i v tÄ›ch nejhorších vedrech.

5.Pijte čaj
Jako poslední máme pro vás typ. Nepijte doma chlazené nápoje. Jednak hrozí to, že budete mít z dramatického ochlazení angínu, ale hlavnÄ› váš organizmus po zchlazení reaguje zcela jinak, než si myslíte. UvaÅ™te si radÄ›ji teplý čaj a teplou kávu. Uvidíte, že to pro vás bude lepší!
šálek čaje na stole
6.Sprchujte se teplou vodou
Pokud máte během dne potřebu se i přes všechny tipy zchladit, určitě to udělejte. Sprchu však zakončete klasicky teplým sprchováním, protože vaše tělo po horké sprše bude okolí vnímat jako chladnější a nebude vám obratem obrovské vedro, jako když se vysprchujete vodou studenou.

Posted in Domov

Dýně jako svíčka je ideální voňavá dekorace do bytu

Zůstala vám doma prázdná, tvrdá slupka od dýnÄ›, když jste si uvaÅ™ili dýňovou polévku, nebo se vám moc líbí rozličné dýňové dekorace, které jsou na podzim vÅ¡ude k vidÄ›ní, a Halloween dekorace vás vůbec nepÅ™itahují?  Zkuste si vyrobit originální, voňavou podzimní svíčku s vůní skoÅ™ice.
hromada dýní

Skořicová vůně podzimu

Vůně skořice je charakteristická pro podzimní dny, protože skořici přidáváme do punče anebo svařeného červeného vína, které si připravujeme pro zahřátí. Navíc sama skořice má zahřívací vlastnosti. Proto už jenom její vůně nás příjemně hřeje. Právě vůně skořice bude ideální pro vaši podzimní dýňovou svíčku. Na výrobu dýňové podzimní svíčky budeme potřebovat:
·         nÄ›kolik dýní
·         svíčkový vosk
·         skoÅ™ici
·         svíčkový knot
·         tužku nebo nÄ›jaký jiný podlouhlý pÅ™edmÄ›t na pÅ™ichycení knotu
·         skoÅ™icový aromatický olej
dýně s obličejem

Začínáme s tvorbou podzimní svíčky

·         Nejprve uřízneme vrÅ¡ek dýnÄ› a mÄ›kkou dužinu se semínky vydlabeme. Tu potom povaříme na skvÄ›lou dýňovou polévku.
·         Konec knotu pÅ™itlačíme tužkou, nebo jiným dlouhým pÅ™edmÄ›tem na dno dýnÄ›.
·         Knot namotáme na tuto tužku, aby zůstal vzpřímený. To aby mohl vyčnívat nad voskem. Zároveň pro dobré hoÅ™ení svíčky musí být knot úplnÄ› rovnÄ›.
·         Dáme rozpustit svíčkový vosk a poté jej nalejeme do pÅ™ipravené, vydlabané dýnÄ›.
·         Pro lahodnou vůni do jeÅ¡tÄ› horkého vosku pÅ™isypeme skoÅ™ici. Pro výraznÄ›jší vůni je možné do vosku pÅ™idat i pár kapek skoÅ™icového aromatického oleje.
·         Nakonec necháme naÅ¡i novou podzimní svíčku odstát nÄ›kolik hodin, aby v ní vosk ztuhl.
·         Po zaschnutí vosku se u knotu vytvoří důlek. Chceme-li, můžeme pÅ™elít plochu vosku jeÅ¡tÄ› jednou, aby byl povrch vosku naprosto rovný.
Pro výrobu tÄ›chto podzimních svíček je možné použít rozličné druhy dýní. Obzvlášť roztomile vypadají drobné dýnÄ›, které sice nemají tolik semínek, a proto v nich není tolik místa pro vosk. Ale kdo by takovým kouzelným, voňavým podzimním dekoracím odolal?

Posted in Technika

Zdravé smažení

Práce v kuchyni bez technických pomocníků je pro vÄ›tÅ¡inu lidí nepÅ™edstavitelná záležitost. Dříve to asi ženy nemÄ›ly příliÅ¡ jednoduché. Na vÅ¡e jim musely stačit pouze jednoduché nástroje a síla vlastních rukou. A že to nÄ›kdy musela být pÄ›kná dÅ™ina. Už jen uÅ¡lehat sníh z bílků pomocí zkrouceného drátu na dÅ™evÄ›né rukojeti.

smažení

Jedním z pomocníků, který už je zastoupen snad v každé kuchyni, je fritéza.Mnoho lidí se jí dlouho vyhýbalo. PÅ™edstavovali si, že z takového množství oleje se musí vyndat řízek, který je nacucaný jako houba. A údaje o naÅ¡em cholesterolu poletí strmÄ› vzhůru. Snad tomu tak mohlo být v začátcích tohoto výrobku. DneÅ¡ní výrobci se soustÅ™eďují právÄ› na tuto stránku. ProstÄ› – aby toho smažená jídla moc nevypila. Zatímco na pánvi teplotu tuku moc hlídat nemůžeme, ve fritéze je to jednoduché.

–         Stačí nastavit na přísluÅ¡nou teplotu a když nám ukazatel dá najevo, že je přístroj pÅ™ipraven, můžeme smažit.
–         PÅ™i správném dodržování teploty odpadá nebezpečí, že bychom olej pÅ™epálili, a tak jej můžeme použít znovu.

Pára je rychlejší

Druhým pomocníkem, který už je zastoupen trochu ménÄ›, je parní hrnec. Na první pohled vypadá tak trochu jako ze zmodernizované pohádky „Hrnečku vaÅ™“.
·        Do dolní nádoby se nalije voda a pak už se skládají jednotlivé mističky na sebe.

Hrnec se dá použít i na klasické napařování knedlíků. Milovníci zdravé výživy ho budou určitě využívat na paření zeleniny.
o   Zelenina, kterou nevaříme přímo ve vodÄ›, si ponechává vÄ›tší množství zdravých živin a také neztrácí svou pÅ™irozenou barvu.Například brokolice zůstane krásnÄ› zelená.
zelenina

Jen je potřeba dodržovat několik zásad.

1.     Nevkládat potraviny, které jsou jeÅ¡tÄ› zmrzlé.
2.     Listovou zeleninu pÅ™ipravujte co nejkratší dobu.
3.     Jestliže používáte více nádob nad sebou, v té nejspodnÄ›jší bude vaÅ™eno nejdříve.
4.      Pozor na rýži a brambory. V páře jsou vaÅ™ené mnohem dříve.