Posted in Vzdělání

Vyberte si to, co Vám bude vyhovovat

Jak si vybrat tu pravou, která Vám bude vyhovovat
•                    Nejdřív si dejte do kupy vaÅ¡e koníčky, vlastnosti, činnosti, co rádi dÄ›láte
•                    Potom se rozhodujte i podle vaÅ¡ich známek- pokud se učíte dobÅ™e, dejte Å¡anci gymnáziu, pokud Å¡patnÄ›, pÅ™ipadá v Ãºvahu učební obor na odborných učiliÅ¡tích
•                    Jestli rádi sportujete- zvažte sportovní gymnázium, kde jsou na to specializováni a můžete se dál vÄ›novat tomu, co vás doopravdy naplňuje
•                    Jestliže Vás tÅ™eba baví práce na počítačích- tak byste mÄ›li zcela jistÄ› zvážit IT technologie, nebo tÅ™eba počítačového grafika
•                    Zajímáte se hodnÄ› o domy- pak byste mÄ›li určitÄ› zkusit obor architektura nebo design
•                    Baví vás matematika, počítání, zajímáte se o peníze- tak byste mÄ›li zkusit ekonomiku nebo tÅ™eba finančního poradce
•                    Rádi chráníte lidi a stojíte pÅ™i nich i ve zlých časech, je vám líto tÄ›ch, co nemají dostatek penÄ›z a jeÅ¡tÄ› ho ostatní vydírají, pak by pro Vás byla ideální práva
•                    Pokud rádi kreslíte- zvažte umÄ›lecký obor, hrajete na nÄ›jaký hudební nástroj a chtÄ›li byste se tomu vÄ›novat i v budoucnu- tak určitÄ› pÅ™emýšlejte o konzervatoÅ™i
tabule za lektorem.jpg
•                    Jestli už teď víte, že by Vás bavilo pečovat, pomáhat, starat se o lidi a zachraňovat životy-  mÄ›li byste zvážit zdravotní sestru, doktora, záchranáře, dentistu nebo tÅ™eba pečovatelku
•                    Pokud nemáte vůbec pÅ™edstavu, co byste chtÄ›li dÄ›lat, je pro Vás ideální právÄ› gymnázium, kde máte vÅ¡eobecné zaměření
•                    Taky se rozhodujte podle toho, jestli chcete chodit do Å¡koly blízko vaÅ¡eho bydliÅ¡tÄ›, nebo radÅ¡i dáte pÅ™ednost lepší Å¡kole, ale dál a budete tam na internátu
•                    Dejte taky na názor ostatních, zeptejte se, jak to na Å¡kole chodí, jací tam jsou učitelé, na jaké úrovni je tam výuka, jaké je tam prostÅ™edí atd.
•                    Také volte podle toho, kolik máte penÄ›z, jestli máte ménÄ› financí, rozhodnÄ› byste mÄ›li dát pÅ™ednost normální stÅ™ední Å¡kole a ne soukromé kde se platí
•                    PÅ™ed finálním rozhodnutím se běžte na Å¡kolu jeÅ¡tÄ› určitÄ› podívat, abyste vÄ›dÄ›li, v jakém prostÅ™edí se budete učit, jací tam jsou pedagogové, jaké má Å¡kola možnosti…
•                    PÅ™i výbÄ›ru si rozhodnÄ› poslechnÄ›te názor přátel a rodiny, ale nenechte se nÄ›jak nutit a ovlivnit, jdÄ›te na tu Å¡kolu, kde chcete jít vy a ne oni, kde Vás to bude bavit a budete se tam cítit dobÅ™e
•                    Když už máte stÅ™ední Å¡kolu vybranou, nezapomeňte vyplnit pÅ™ihlášky a pÅ™ipravit se na pÅ™ijímací nebo talentovou zkouÅ¡ku
 spokojená čtenářka.jpg
Snad Vám tyto informace pomohly vybrat tu pravou školu, která Vám bude plně vyhovovat. A teď už zbývá jen jediné, úspěšně zvládnout přijímací zkoušku. Hodně štěstí!!!

 

Posted in Vzdělání

Prázdninové vzdělávací kurzy

Pod pojmem kurz si jistÄ› pÅ™edstavíme nÄ›co nesnesitelného v podobÄ› Å¡koly. Není tomu tak. V současné dobÄ› můžete najít spoustu zajímavých prázdninových vzdÄ›lávacích kurzů z různých oblastí. Výhodou je to, že spojíme příjemné s užitečným. NepÅ™edstavujte si pod tím pouze lavice, knihy, učitele a šílenou nudu. Co takhle se na to podívat z té druhé a příjemnÄ›jší stránky? Co takhle si pod tím pÅ™edstavit přírodu, zážitky, dobrodružství, nové přátele, zábavu, a pÅ™edevším nové vÄ›domosti navíc, které se nám v Å¾ivotÄ› určitÄ› neztratí.

sova
 
Můžete si vybrat z velkého množství kurzů. Najdeme kurzy pro rodiče s dÄ›tmi, díky kterým s nimi můžete strávit čas troÅ¡ku jinak než v běžném životÄ›, poznat je i z té jiné stránky a intenzivnÄ› pracovat na VaÅ¡em vztahu. Dále kurzy pouze pro dÄ›ti, pro stÅ™edoÅ¡koláky i pouze pro dospÄ›lé. Dnes již nemusíte absolvovat pouze tradiční jazykové kurzy, které jsou jistÄ› velkým přínosem, protože Vás tam za týden naučí kolikrát mnohem více, než za celý rok ve Å¡kole. Můžete si vybrat jazykový pobyt u moÅ™e, takže spojíte krásnou dovolenou, pÅ™i které si procvičíte to, co je v dneÅ¡ní dobÄ› tak důležité pro VaÅ¡i budoucí nebo současnou práci.

hrát

Co je vÅ¡ak velice zajímavé, najdeme také kurzy zabývající se ochranou přírody, kurzy, kde Vám pomohou najít sama sebe, naučit se sebepoznání, naučit se odvaze, zdolávat různé výzvy, naučit se zapadnout do kolektivu a mnoho dalšího. Tyto kurzy jsou zaměřené spíše na rozvoj vlastní osobnosti, takže nečekejte vzdÄ›lávání jako takové. Zde se totiž budete muset naučit pracovat sami se sebou, což může být nÄ›kdy mnohem náročnÄ›jší a složitÄ›jší, než pÅ™elouskat deset stránek v seÅ¡itÄ›. Jestli se vÅ¡ak zajímáte o počítače, rybaÅ™ení, zahradnictví, malování, dÄ›jiny, nebo tÅ™eba zdravý životní styl, tak se nebojte, protože i tÄ›chto typů prázdninových kurzů je v nabídce velké množství.

křeslo
 
Pokud tedy jeÅ¡tÄ› nemáte plány na prázdniny, určitÄ› zvažte i tuto možnost. JistÄ› budete velice mile pÅ™ekvapení. Každý si najde to své, co jej zajímá. Důležité je uvÄ›domit si, že nejde pouze o znalosti, v mnoha případech se můžete naučit novým dovednostem a hlavnÄ› získat nové zkuÅ¡enosti, které jsou pro život velice cenné. 

Posted in Vzdělání

Nikdy není pozdě naučit se cizí jazyk!

Nebojte se! Nikdy není pozdÄ› a žádný vÄ›k není pÅ™ekážkou. Ani ten velmi pokročilý – důkazem jsou univerzity tÅ™etího vÄ›ku, které jsou hojnÄ› navÅ¡tÄ›vované.
První krok je nejdůležitÄ›jší a zároveň nejtěžší. Dnes už snad v každém mÄ›stÄ› najdeme jazykovou Å¡kolu. Na internetu, nebo přímo na pobočce si zjistÄ›te, kdy kurzy začínají a jak dlouho trvají. Zpravidla se začíná se začátkem Å¡kolního roku a jsou stejnÄ› jako ve Å¡kole dÄ›lené na pololetí. To znamená, že nastoupíte v září a v lednu se můžete rozhodnout, jestli budete v kurzu pokračovat, nebo vám už stačilo.
četba knihy
Na prvních lekcích po vás nikdo nebude chtít, abyste mluvili plynule o odborných tématech.  Ty vždy bývají seznamovací. Za prvé se pÅ™edstavíte vy a seznámíte se s vaÅ¡imi novými spolužáky a za druhé se seznámíte s látkou. Zjistíte, co kurz bude obnášet, jaké učebnice a podklady si máte sehnat, případnÄ› jestli vám je po dobu kurzu půjčí jazyková Å¡kola.
BÄ›hem kurzu si vÄ›tÅ¡inou osvojíte základy. Na tÄ›ch budete stavÄ›t v případÄ›, že se rozhodnete pro kurzy navazující a rozÅ¡iÅ™ující vaÅ¡e dosavadní vÄ›domosti. Osvojení základních časů a rozšíření slovní zásoby nepodceňujte. PrávÄ› to je nedůležitÄ›jší!
Zapsat se do kurzu je vždy lepší, než si sehnat knížku pro samouky. Doma s vámi nebude nikdo vést rozhovor a zaměřovat se pÅ™i nÄ›m na to, co vám nejde. Nikdo vás nebude opravovat pÅ™i výslovnosti, což je možná otravné, ale velmi podstatné. Existuje mnoho podobných slov a výslovnost je jediná cesta, jak je rozliÅ¡it. Pokud trénujete angličtinu kvůli mluvenému slovu, je nutné diskutovat. To s vámi žádná učebnice ani nahrané CD nebude. Pokud uvažujete o zapsání se do jazykového kurzu, ale bojíte se, že to nebudete časovÄ› stíhat, zaměřte se na kurzy, které jsou vypsané pouze pro dospÄ›lé. U nich se pÅ™edpokládá, že vÅ¡ichni účastníci jsou zamÄ›stnanci na plný úvazek a výuka je tomu pÅ™izpůsobena.
společné učení
Poslední řádky vÄ›nujme tomu, jak si rozÅ¡iÅ™ovat slovní zásobu. Koukáte se často na seriály, filmy nebo hrajete počítačové hry? Počítačové hry a videohry pÅ™epnÄ›te v nastavení na angličtinu. Budete se muset orientovat v menu, které je anglicky, postavy na sebe budou mluvit anglicky a vy to budete vÅ¡echno vnímat. Na seriály a filmy se koukejte v originálním znÄ›ní, nejprve s Äeskými titulky. Až se budete cítit, pÅ™epnÄ›te titulky na anglické. NenásilnÄ› se tak budete učit jak slovíčka, tak ustálená slovní spojení.