Posted in Technika

Jak čelit dronům?

PÅ™estože pozitivní dopady dronů jsou nezpochybnitelné, skýtá tento výdobytek moderní techniky i své stinné stránky. Jelikož není používání dronů vyhrazeno pouze ozbrojeným složkám, nýbrž i Å¡iroké veÅ™ejnosti, čas od času zapříčiní neÅ¡tÄ›stí, aÅ¥ už se jedná o neÅ¡Å¥astnou nehodu nebo cílenÄ› zamýšlený útok. Tyto bezpilotní letouny totiž mohou kolidovat s civilními letadly, pÅ™elétat bez povolení nad fotbalovými stadiony či koncerty, zajiÅ¡Å¥ovat dodávky drog a zbraní ve vÄ›znicích nebo pomocí kamer snímat místa, na která lidské oko nedohlédne. Nebezpečí v podobÄ› dronů je tedy vážným rizikem a již se začaly objevovat strategie, jak této hrozbÄ› čelit.
létající drone
Podle slov Fabiana Ochsnera, marketingového Å™editele společnosti Rheinmetall, jež je nejvÄ›tším výrobcem zbraní v NÄ›mecku, bylo impulzem pro obrat v postoji vůči komerčnímu rozšíření dronů jejich využívání ze strany Islámského státu pro pÅ™epravu munice v Iráku a Sýrii. Technologie určené pro detekci, identifikaci a zadržení dronů se tak staly hlavním tématem leteckého veletrhu v Singapuru, nejvÄ›tšího asijského veletrhu tohoto druhu, na kterém firma Rheinmetall pÅ™edstavila i jeden ze svých posledních návrhů na Å™eÅ¡ení dané problematiky.
PÅ™edstavitelé společnosti se domnívají, že ideálním Å™eÅ¡ením by bylo, kdyby jednotlivá letiÅ¡tÄ› využívala vlastní drony vybavené sítÄ›mi, do kterých by zachycovaly jiné drony, které by pÅ™edstavovaly potenciální nebezpečí a následnÄ› by s nimi pÅ™istály na pÅ™edem určeném bezpečném místÄ›.
stop znamení
Firma si od této metody slibuje, že se už nebudou opakovat incidenty, jakými bylo dočasné uzavÅ™ení ranveje na londýnském letiÅ¡ti Gatwick v Äervenci roku 2017, kdy byl zaměřen dron, který následnÄ› způsobil odklon a zpoždÄ›ní nÄ›kolika letadel. Rheinmetall rovněž testuje i ménÄ› agresivní metodu ve formÄ› vysoce výkonné laserové pistole umožňující zneÅ¡kodnÄ›ní dronu až na vzdálenost 1,5 kilometru.

Posted in Technika

Nové lepidlo odvozené od přilnavých mušlí

Výroba lepidla se nyní váže na dřevo, což není ekologické. Myšlenka nové alternativy vzešla od mořských měkkýšů, kteří jsou připoutáni svým slizem velmi silně ke skále. Jejich lepidlo je odolné vůči vodě a zároveň silné.
 
Silná lepivost muÅ¡lí je zapříčinÄ›na v tom, že jejich sliz obsahuje speciální vlákna, která se nazývají byssus. Tato drobná chapadélka, která mohou dosáhnout více než dva centimetry na délku, jsou vystavÄ›na ze struktury bílkovin s vysokým obsahem látek nazývaných fenolické hydroxylové skupiny.
 slepování parket
Nejprve vÄ›dci chtÄ›li lepidlo extrahovat přímo z muÅ¡lí, ale nedokázali pÅ™ijít na způsob, jak docílit toho, aby muÅ¡le produkovaly o mnoho více lepidla, než je pro nÄ› pÅ™irozené. Biochemici se vÅ¡ak shodli na tom, že bílkovina je zase jen bílkovina, aÅ¥ už je obsažená v Äemkoli. Proto výzkumná skupina dokázala napodobit tento unikátní protein.
 
Do sojové mouky přidala fenolické hydroxylové skupiny, které mušle obsahují, a experiment se vydařil. Sojová mouka byla zvolena právě proto, že obsahuje vysoké procento bílkovin, je to obnovitelný zdroj a poměrně ekonomicky nenáročný.
 barvy v lepidlu
Klasické lepidlo se vyrábí na bázi močovino-formaldehydového dÅ™eva a je podmínÄ›no pÅ™idáním ropy. KromÄ› toho, že obÄ› dvÄ› komponenty nejsou ekologické, jsou i zdravotnÄ› závadné.  
 
Pokud se toto lepidlo vyvaří, dosáhne se neobvykle velké pevnosti, což může najít využití při výrobě překližek, laminátových desek, nebo obyčejné dřevotřísky. Vyvářka lepidla je však proces, který trvá i několik hodin.
 
Sliz tÄ›chto muÅ¡lí se dá též rozvláknit a vysuÅ¡it, získá se vlákno, které sahá až do historie. VÄ›dci se domnívají, že ono slavné zlaté rouno z příbÄ›hu Jasona a Argonautů bylo taktéž tkané z byssusu.
 
Nejlepším zdrojem na lepidlo jsou zatím moÅ™ské slávky. Ty totiž mají nejvíce odolný a silný sliz a produkují ho ze vÅ¡ech muÅ¡lí nejvíce. Proto se struktura jejich slizu stala pÅ™edmÄ›tem zkoumání a jasnou pÅ™edlohou pro alternativní výrobu lepidla. 

Posted in Technika

Hurá do Techmanie v Plzni

Techmánia je pro veÅ™ejnost otevÅ™ena bezmála deset let, a to díky spolupráci Západočeské univerzity v Plzni a společnosti Å koda Holding a.s. Tito zÅ™izovatelé se rozhodli, že díky jejich projektu posílí zájem veÅ™ejnosti o vÄ›du, techniku, fyziku, astronomii, biologii, chemii, matematiku, svÄ›t filmu, Å¡pionáž a tajné služby, ale také o problematiku výživy a zajímavosti ze svÄ›ta elektráren. ChtÄ›li také inspirovat dÄ›ti a mládež pro jejich rozhodování se, co budou v budoucnu dÄ›lat, a tak jim chtÄ›jí ukázat cestu k technickým a přírodovÄ›dným oborům.
vědecké zařízení
Učení v Techmánii není mučení
Techmánia je jedna ohromná zrekonstruovaná expoziční hala, kde najdete snad tisíc expozic. VÅ¡echny z nich jsou navrženy tak, aby pÅ™iblížily určitý technický princip. A každý návÅ¡tÄ›vník má sám pÅ™ijít na určité technicko-přírodovÄ›dné zákonitosti, a to formou hry, vlastního prožitku a zkuÅ¡eností. Exponáty rozhýbete, a díky tomu uvidíte a objasníte si princip daného vjemu. Najdete zde také populárnÄ›-vzdÄ›lávací programy a show v laboratořích a dílnách.
barevná koule na hraní
Co zde všechno uvidíte
1.       EDUTORIUM, které je zaměřené na výuku fyziky. Zde vás exponáty vybídnou, abyste se jich dotýkali a zjistili formou hry jejich mechanické či optické vlastnosti, na jejichž základÄ› fungují.
2.       150 LET PRÅ®MYSLU vás zavede až k první parní lokomotivÄ› na svÄ›tÄ›, kterou kdysi vyrobila Å kodovka. Dále zde uvidíte tramvaje, trolejbusy a mnoho dalšího.
3.       VODNÍ SVÄšT zláká nejen dÄ›ti k vodním hrátkám. Zjistíte, že voda je živel a její cesty jsou rozmanité. Poznáte, co vÅ¡echno voda umí, jakou má sílu, a to díky tomu, že si s ní v Techmanii pohrajete, vytvoříte vlny i tsunami.
projektor v planetariu
4.       CHEMISTŘI vám ukážou cestu do svÄ›ta chemie. Nejen chemické sloučeniny a periodická soustava prvků, ale také vůnÄ› a zápach… to vÅ¡echno se vám zde pÅ™edvede v plné kráse.
5.       MALÁ VÄšDA tu čeká na ty nejmenší návÅ¡tÄ›vníky. DÄ›ti od tří let zde najdou stroj času, kaleidoskop, skluzavku i hrající schody. Pomocí hry i ti nejmenší poznají mnoho fyzikálních zákonů.
6.       3D PLANETÁRIUM nabízí nejen projekce s tématikou astronomie a meteorologie, ale také pÅ™enos dat z družic a vesmírných tÄ›les.
7.       FILMOHRANÍ vás seznámí s moderními i klasickými filmovými triky.

Posted in Technika

Rozvody elektřiny

Nevzhledné liÅ¡ty a staré rozvody elektroinstalace zná asi každý, kdo bydlel v panelákovém bytÄ›. Dnes se dÄ›lají nové rozvody tak trochu jinak, a tak vám už nemusí dráty vést po zdi.
elektrické kabely
Rozvody elektřiny byste vždy měli nechat na odborníkovi, neboť je to opravdu složitá technická záležitost. Kvalifikovaný pracovník vám zajistí potřebnou projektovou dokumentaci, vybere vhodný a kvalitní materiál, který odborně nainstaluje, a navíc zajistí potřebné revize.

Střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud…
Do domácností se vždy zavádí střídavý proud 3×400/230 V, který nájemníkům v budoucnu dobÅ™e slouží, ovÅ¡em pÅ™i neopatrné manipulaci může způsobit i smrtelný úraz. Proto je potÅ™eba mít elektrické rozvody vždy řádnÄ› zabezpečené a v dobrém stavu.
·         Dnes se používají trojlinky, které díky svému samostatnému vedení uzemnÄ›ní lépe chrání celou elektroinstalaci.
·         Pokud dnes otevÅ™ete rozvodovou skříň, najdete tam místo pojistek jističe, které se po zkratu obvodu nemusí mÄ›nit. Stačí je pouze znovu nahodit.
·         Rozvody se dnes dÄ›lají z mÄ›dÄ›ných drátů, které jsou oproti bývalým hliníkovým mnohem stálejší. Nejsou tolik kÅ™ehké, mÄ›kké, neoxidují a nelámají se.

Zastaralé elektrické obvody?
Pokud máte v bytÄ› nebo domÄ› zastaralé elektrické obvody, je vhodné je zrekonstruovat, abyste se nemuseli obávat například požáru. Také zastaralé rozmístÄ›ní zásuvek a vypínačů mnohdy nájemníkům nevyhovuje. ZmeÅ¥ prodlužovaček a časté vypínání proudu pÅ™i zapnutí pračky a konvice dnes také není v módÄ›. Díky novým elektroinstalacím vás takovéto problémy již nebudou trápit. PÅ™edem si ale pořádnÄ› promyslete, kde a jaké budete mít elektrospotÅ™ebiče. Podle vaÅ¡ich pÅ™edstav a požadavků vám kvalifikovaný odborník vypracuje potÅ™ebné projekty.
elektrikář u zásuvky
Rekonstrukce rozvodové skříňky
Pokud se rozhodnete kompletně renovovat elektrické rozvody, bude vám nainstalována:
·         nová rozvodová skříňka s jističi,
·         mÄ›dÄ›né vodiče v kabelech s tepelnou odolností 80°C,
·         nové zásuvky a vypínače,
·         můžete si také nechat nainstalovat proudové chrániče, které pÅ™eruší dodávku proudu do okruhu v případÄ›, že začne unikat mimo síť,
·         chrániče pÅ™epÄ›tí vám ochrání elektrické rozvody i napojené elektrospotÅ™ebiče, pokud do sítÄ› uhodí blesk.

Posted in Technika

Zdravé smažení

Práce v kuchyni bez technických pomocníků je pro vÄ›tÅ¡inu lidí nepÅ™edstavitelná záležitost. Dříve to asi ženy nemÄ›ly příliÅ¡ jednoduché. Na vÅ¡e jim musely stačit pouze jednoduché nástroje a síla vlastních rukou. A že to nÄ›kdy musela být pÄ›kná dÅ™ina. Už jen uÅ¡lehat sníh z bílků pomocí zkrouceného drátu na dÅ™evÄ›né rukojeti.

smažení

Jedním z pomocníků, který už je zastoupen snad v každé kuchyni, je fritéza.Mnoho lidí se jí dlouho vyhýbalo. PÅ™edstavovali si, že z takového množství oleje se musí vyndat řízek, který je nacucaný jako houba. A údaje o naÅ¡em cholesterolu poletí strmÄ› vzhůru. Snad tomu tak mohlo být v začátcích tohoto výrobku. DneÅ¡ní výrobci se soustÅ™eďují právÄ› na tuto stránku. ProstÄ› – aby toho smažená jídla moc nevypila. Zatímco na pánvi teplotu tuku moc hlídat nemůžeme, ve fritéze je to jednoduché.

–         Stačí nastavit na přísluÅ¡nou teplotu a když nám ukazatel dá najevo, že je přístroj pÅ™ipraven, můžeme smažit.
–         PÅ™i správném dodržování teploty odpadá nebezpečí, že bychom olej pÅ™epálili, a tak jej můžeme použít znovu.

Pára je rychlejší

Druhým pomocníkem, který už je zastoupen trochu ménÄ›, je parní hrnec. Na první pohled vypadá tak trochu jako ze zmodernizované pohádky „Hrnečku vaÅ™“.
·        Do dolní nádoby se nalije voda a pak už se skládají jednotlivé mističky na sebe.

Hrnec se dá použít i na klasické napařování knedlíků. Milovníci zdravé výživy ho budou určitě využívat na paření zeleniny.
o   Zelenina, kterou nevaříme přímo ve vodÄ›, si ponechává vÄ›tší množství zdravých živin a také neztrácí svou pÅ™irozenou barvu.Například brokolice zůstane krásnÄ› zelená.
zelenina

Jen je potřeba dodržovat několik zásad.

1.     Nevkládat potraviny, které jsou jeÅ¡tÄ› zmrzlé.
2.     Listovou zeleninu pÅ™ipravujte co nejkratší dobu.
3.     Jestliže používáte více nádob nad sebou, v té nejspodnÄ›jší bude vaÅ™eno nejdříve.
4.      Pozor na rýži a brambory. V páře jsou vaÅ™ené mnohem dříve.

Posted in Technika

Recyklace a koloběh skla

Proč se vÅ¡echno sklo nevykupuje…?
Možná by to mÄ›lo smysl, veÅ¡keré sklenice, lahve a vÅ¡echny obaly ze skla vykupovat. Nikdo by asi v takovém případÄ› neplnil popelnice na smÄ›sný odpad vratnými obaly, a skládky by se zbytečnÄ› nepÅ™eplňovaly. Jenomže vykupovat sklo znamená také ho poté pořádnÄ› vymýt, aby bylo možné ho znovu používat. A to je příliÅ¡ drahá záležitost. Proto je výhodnÄ›jší sklo sbírat a recyklovat přímo ve sklárnách.
pivní láhve v trávě
Recyklace je technicky velká výzva.
Sklo je nejvděčnÄ›jší materiál k recyklaci. Dá se totiž opakovanÄ› donekonečna používat, a díky tomu se recyklace skla Å™adí na vrchol současné ekologie. A navíc nový sklenÄ›ný výrobek může být vytvoÅ™en až ze 100% recyklovaného skla, a pÅ™itom neztratí na kvalitÄ›. Procesem recyklace si sklo uchovává stejné fyzikální, chemické i hygienické vlastnosti. Díky recyklaci se Å¡etří nejen přírodní zdroje, jako je písek a dolomit, ale také energie nutná pÅ™i těžbÄ› surovin i pÅ™i výrobÄ› skla.
skleněné nádoby
Sklo se rozloží až za několik tisíc let.
Sklo je velmi odolné vůči působení vnÄ›jších vlivů i rozkladových činitelů, proto k Ãºplnému rozkladu sklenÄ›ných stÅ™epů dojde až za nÄ›kolik tisíc let. Proto ti, kteří sklo netřídí, moc životnímu prostÅ™edí neprospívají. NaÅ¡tÄ›stí se lidé pomalu naučili odpad třídit. RočnÄ› se v ÄŒeské republice vytřídí, odveze a zpracuje na 100 000 tun sklenÄ›ných stÅ™epů.
třídění odpadu
Nekonečný koloběh skla
1.       Sklo je nutné nejprve do pÅ™edem pÅ™ipravených kontejnerů na třídÄ›ný odpad vytřídit.
2.       Poté je sklo odvezeno do třídírny, kde je nutné ručnÄ› odstranit vÅ¡echny kovové, keramické, kameninové nebo porcelánové prvky, které by poÅ¡kodily kvalitu vyrábÄ›ného skla.
3.       Sklo se následnÄ› třídí podle speciálních technologií.
4.       Z vytřídÄ›ného skla se poté vyrábí nové sklenÄ›né obaly, které se následnÄ› odváží k výrobci potravin a nápojů, léků i kosmetiky.
5.       Znovu naplnÄ›né sklenÄ›né obaly si zákazník v prodejnÄ› koupí a jeho obsah spotÅ™ebuje.
6.       SklenÄ›ný obal by mÄ›l opÄ›t vhodit do třídícího kontejneru. Tímto se kolobÄ›h skla uzavírá.